مسابقه پیامکی راه شیری

21. نور حاصل از برخورد شهاب به زمین را چه می نامند؟

41. شخانه

42. منظومه22. انبوه ترین میدان ستاره ای در کجا قرار دارد؟

43. راه شیری جنوبی

44. راه شیری شمالی23. نام دیگر شفق قطبی چیست؟

45. آئورا

46. یو نوسفر24. اولین کسی که به شفقهای قطبی توجه نشان داد چه کسی است؟

47. پیر گاسندی

48. بنجامین فرانکلین25. کدامیک از سیارات منظومه شمسی دارای یک حلقه نورانی دور خود است؟

49 . اورانوس

50. زحل26. در چه ارتفاعی شفقهای قطبی پدیدار می گردند؟

51. 300 تا 700 کیلومتر

52. 50 تا 100 کیلومتر27. طوفانهای خورشیدی در چه دوره تناوبی اتفاق می افتد؟

53. دوره 5 ساله خورشیدی

54. دوره 11 ساله خورشیدی28. در چه سالی کوپرنیک کتاب خود را در زمینه نجوم منتشر کرد؟

55. 1542

56. 154329. واحد نجومی چند کیلومتر می باشد؟

57. 149/5 میلیون کیلومتر

58. 148/5 میلیون کیلومتر30. کدامیک از سیارات زیر در مدت 88 روز زمینی به دور خورشید می گردد؟

59 . عطارد

60. مشتری31. سن زمین حداقل چند سال می باشد؟

61. 5 میلیون سال

62. 5 میلیارد سال32. چه کسی توانست با قوانینی مستدل حرکت سیاره ها را توصیف کرد؟

63. نیوتن

64. گالیله33. کدامیک از گزینه های زیر جزو بارش های شهابی معروف در منظومه شمسی است؟

65 . برساوشی

66. عظیمی34. کدامیک از سیارات منظومه شمسی را می توان بدون تلسکوپ مشاهده کرد؟

67 .اورانوس

68 . عطارد35. نام دیگر سیاره ناهید چه نام دارد؟

69. زهره

70. پولوتن36. کدامیک از دو سیاره زیر یک سیاره گازی است و سطح جامد ندارد؟

71. مشتری

72. مریخ37. سیارات شناخته شده در منظومه شمسی چه تعداد است؟

73. بیش از 15 سیاره

74. کمتر از 15 سیاره38. کدامیک از سیارات زیر ،دومین سیاره بزرگ منظومه خورشیدی است؟

75. مشتری

76. زحل39. سیاره هایی که نزدیک به خورشید به دور آن می گردند چه نامیده می شوند؟

77. سیاره های داخلی

78. سیاره های خارجی40. کدامیک از سیارات منظومه شمسی دارای سه حلقه هاله -توری و اصلی است؟

79. مشتری

80 . زمین41.ناحیه ای از فضا-زمان که هیچ چیز، حتی نور نمی تواند از میدان گرانشی آن بگریزد چه نامیده می شود؟

81. سیاهچاله

82. کلان جرم42. دومین سیاره منظومه شمسی که به خورشید نزدیک است کدام است؟

83 . ناهید

84 . زمین43. بیشترین احتمال وجود حیات بعد از سیاره زمین در کجا وجود داد؟

85. مریخ

86. مشتری44. یاپتوس از اقمار کدامیک از دو سیاره زیر پاست؟

87. زحل

88. مشتری45. کدامیک ازسیارات منظومه شمسی به وسیله ابرهای غلیظی پوشیده شده است؟

89. عطارد

90. ناهید46. نام دیگر سیاره تیر چیست؟

91. مشتری

92. عطارد47. کوچکترین سیاره گازی منظومه شمسی چه نام دارد؟

93. نپتون

94. زحل48. سیاره هایی که دور از خورشید به دور آن می گردند چه نامیده می شوند؟

95. خارجی

96. داخلی49. نام دیگر سیاره بهرام چه نام دارد؟

97. مریخ

98. زحل50. کوردلیا از اقمار کدامیک از سیاره های منظومه شمسی است؟

99. اورانوس

100. مشتری

 

جوابها

  • برای دریافت جواب سوالات مسابقه راه شیری، اینجا را کلیک کنید.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید